Sunday, January 13, 2008

Arbetsplan Rymden

Lärarutbildningen med interkulturell profil,210 p
Natur, språk och kultur, A1, 30 poäng
Tema Rymden, 7,5 poäng
Ht –07
2007-11-10

Studiemanual

Delkurs : Tema Rymden

Kursens syfte
Kursen är tematisk och ämnesintegrerad och syftet med den är att ge insikter i hur man kan överskrida gränserna mellan naturvetenskap, teknik, konst och humaniora. Den utbildar reflekterande praktiker med en helhetssyn på kunskap och ger grundläggande samt fördjupande kunskaper i naturvetenskap. Kursen utvecklar förmågan att använda olika estetiska uttrycksformer i undervisningen av naturvetenskap och förmågan att använda naturen och experimentet som utgångspunkt för naturvetenskapliga studier. Slutligen ger kursen didaktiska kunskaper som ligger till grund för att genomföra undervisning i naturvetenskap för barn mellan ett och tio år. Kursen ges främst som en inriktning inom lärarutbildningen mot förskola, förskoleklass och grundskolans tidigare år.
Delkursens innehåll
Delkursen ger grundläggande kunskaper i astronomi. Kunskap om planeternas rörelse runt solen samt jorden och månens rörelse i förhållande till varandra och hur det medverkar till tideräkning och årstider. Fysikens sätt att förklara existentiella frågor, t.ex. världens uppkomst, livets betingelser på jorden och på andra planeter. Exkursioner.
Gruppindelning
Varje grupp ska bestå av 4-5 personer. Byt till en roll du inte haft tidigare.

Kapten, som samordnar, sköter ev. frånvaro, ser till att alla får information och att alla har uppgifter
Telegrafist, som sköter kontakten med oss lärare på Jorden och även med andra rymdskepp samt hämtar och lämnar all information
Data-ansvarig, som antecknar, för dagbok och är sekreterare
Mekaniker, som ansvarar för allt material och hämtar och lämnar det
Navigatör, som ansvarar för ordning och reda på rymdskeppet och kontrollerar att uppgifterna vid varje uppdrag utförs riktigt.
Litteratur
Fysikbegrepp och Experiment, Rönnlund
· Kapitlet om astronomi
404 experiment, katalogen till Tom Tit, säljs på Tom Tit
· sidhänvisningar ges senare
Läroplaner och kursplaner (främst fysik) för förskolan och grundskolan

Betygskriterier
Som betyg för delkursen tema Rymden används Väl godkänd, Godkänd och Underkänd.

Examinationen består av tre examinationsuppgifter (se nedan).
För godkänt krävs att studenten:
- deltagit aktivt i de examinerande seminarierna och där visat förståelse för de begrepp och resonemang som kurslitteraturen innehåller.
- godkänd hemtenta
- godkänd muntlig gestaltande gruppredovisning
- godkänd skriftlig individuell examinationsuppgift

För väl godkänt krävs, utöver det ovannämnda, att studenten:
- på seminarierna, vid den muntliga presentationen samt – framför allt – i de skriftliga uppgifterna visar prov på självständig problemhantering..

Examination
Delkursen innehåller tre examinationsuppgifter:
1. hemtenta (skriftligt)
2. gestaltande gruppredovisning (muntligt)
3. individuell didaktisk examinationsuppgift (muntlig och skriftlig)


Hemtenta 3 delar
1. Frågor delas ut under delkursen.

2. Gestaltande gruppredovisning
Ni ska tillsammans i Artgruppen gestalta en skapelsemyt på ett sinnligt sätt. Myter väljs under introduktionen, pass tre.

3. Individuell didaktisk examinationsuppgift

Du ska utforma en hemuppgift i temat rymden.
Formulera uppgiften/uppdraget som om du skulle skicka hem den med barnen i en förskola/klass. Tänk på att utgå från barnens ålder och att tidsramen samt tydlighet finns med.
Uppgiften ska involvera föräldrar eller annan vuxen.
Testa din uppgift på ett eller flera barn och reflektera hur det gick

a) Skriftlig inlämningsuppgift:
I den skriftliga inlämningsuppgiften ska du ha med följande:
· En beskrivning av uppgiften samt den text du tänker skicka hem till föräldrarna.
· De mål ur kursplaner resp. läroplaner du kommer att arbeta mot.
· Beskriv vilket/vilka begrepp barnen ska ha lärt sig genom denna uppgift. Motivera varför du valt det eller de begreppen.
· Var i tema Rymden kommer din uppgift in, som introduktion, mitt i eller som en avslutande uppgift? Vad kommer före resp. efter.
· Hur ska uppgiften följas upp när barnen kommer tillbaka till skolan/förskolan?
· Tydliga och relevanta hänvisningar till litteraturen
· En utvärdering av hur det gick när du testade den på barn.


b) Muntlig presentation:
Du ska sammanställa ovanstående uppgift på en A-4, som förs över till en OH.
Du får fem minuter på dig att presentera din uppgift samt vad du kommit fram till.

Muntlig presentation och skriftlig inlämning sker den 18 januari -08.


Ur ”Kommunikativa situationer i NO-undervisningen attitydstudie”, magisteruppsats av Birgitta Pettersson, Malmö:
Fler elever än vanligt gjort hemläxan, i den undersökta halvklassen alla utom en elev. En del elever hade valt att arbeta tillsammans med en familjemedlem eller en kamrat.
På uppföljningslektionen uppvisade eleverna stort intresse och engagemang i både egna och andras upplevelser och erfarenheter. Under sammanfattningen under lärarens
ledning i den stora gruppen, visade elever, som normalt inte var aktiva i större grupper, stor delaktighet och initiativförmåga. I princip alla elever som ingick i halvklassen uppvisade positiva attityder till experiment
som hemläxa.

Kajsa och Britta återgav med milt överseende och med skratt i rösterna hur deras mammor funnit läxan så rolig, att de försökt göra experimenten innan flickorna hunnit göra dem. Flickorna var dock klart roade av mammornas medverkan och uppförande och hade inte haft några problem med att styra sina mammor.
Britta: Mamma var med. Hon ville också gärna pröva, hon ville göra allt före mig, hon höll på att berätta allt vad som hände ju (med skratt i rösten, min anm.). Jag sa att hon skulle
vara tyst. Jag tyckte det var kul att mamma var med.

Eli: Min mamma var med. Vi gör alltid läxorna ihopa. Det var roligt (den aktuella läxan, min anm.), för man hade lite experiment och så.

Ammar: Det var roligt med mormor, för jag brukar inte vara så mycket med min mormor, så därför var det roligt att göra det med henne. Det är inte så roligt med pappa. Han hade
gjort allting själv. Han tycker det är roligt, sånt, experimentera.

Klassrumsobservation 020208; Ammar berättade för mig att han experimenterat tillsammans med sin mormor. Han
tillade: Men hon kunde inte prata svenska. Samtalet hade alltså förts på Ammars hemspråk. Ammar berättade att mormor var bra på att diskutera vad som hände när de
laborerade. De två hade passat på att arbeta medan resten av familjen tittade på TV. Ammar lät glad när han berättade om mormoderns delaktighet.

När eleverna kom till skolan nästa lektionstillfälle, fick de sitta i sina smågrupper och berätta för varandra vad som hade hänt och varför de trodde det hade hänt. Efteråt sammanfattade lärarna i hela den stora gruppen (halvklassen).
Treveckorsregeln
För rättning av examinationsuppgifter och kompletteringar tillämpar vi ”treveckorsregeln”. Denna regel innebär att tre veckor (15 arbetsdagar) efter angivet inlämningsdatum ligger rättningsdatum då ditt resultat meddelas dig. Om du får veta att du behöver göra någon form av komplettering för att uppnå godkänt betyg ska dessa vara inlämnade senast efter tre veckor efter rättningsdatum, detta datum kallas kompletteringsdatum.

Frånvaro
Vid frånvaro överstigande 20 % är studenten underkänd på delkursen.
Vid frånvaro mellan 10 - 20% görs följande

igentagningsuppgift:
Du ska noga ta reda på vad som behandlades under de pass du missade. Intervjua en eller flera av dina studiekamrater. Ta del av ev.utdelat material. Omforma allt tillsammans med lämpliga sidor från kurslitteraturen till undervisning för barn 7-10 år. Skriva en rapport som lämnas till marie.wallum@sh.se
Senast inlämningsdatum är 26 januari 2008.
Vid frånvaro understigande 10 % tar studenten själv reda på vad som avhandlades men behöver inte lämna in någon skriftlig rapport.

Rymden v 50 – 03 (2008)
Passen kommer inte i samma ordning för alla grupper, men de står markerade på schemat med rätt nummer.
Passen som ingår i projektet Mitt Träd är markerade med gult i schemat.

To 13 dec.
Vinterexkursion med TRÄDVANDRING - 10. 00 prick!!!
Samling vid Södertälje C mellan spåren och stationshuset vid sofforna nära konstverken

Medtag: Fika. Lunch. Bok - Träd och buskar vintertid, Georgson k. KLÄDER EFTER VÄDER

Ni kommer att utföra ett antal uppdrag i era artgrupper under vandringen som tar ca en timme.
Vi går till Saltskogs gård där vi kan sitta inne och fika och senare äta medhavd lunch. Det finns inget att köpa så ni måste ha med allt ni vill äta och dricka under dagen.

I Saltskogs Park finns nästan alla svenska träd och nu i vinterskrud.
Ni kommer att få fler uppdrag att utföra i Parken.

Bussen tillbaka till Södertälje C går 14.50 och tar ca 10 minuter. De som vill kan självklart gå tillbaka.
Marie

18 dec
Att ha med till drama
Ett förtydligande:
Ta med information om just ditt trädslag -på papper, m a o allmänna kunskaper samt något specifikt för ditt träd samt årstiderna.

Usb kan följa med - vi kommer mest att jobba med text

Maila mig ifall det finns ytterligare frågor
hälsn.
Ann-Cath.